برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Smart Screen tv-1139-min

شکل – تلویزیون هوشمند اسمارت اسکرین

تماس مستقیم