برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Flat or curved monitor-1139

شکل - مانیتور تخت یا خمیده

تماس مستقیم