برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Neo QLED 8K TVs-1139-min

شکل- تلویزیون Neo QLED8K سامسونگ

تماس مستقیم