برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

QNED96 LG TV-1139-min

شکل- تلویزیون QNED96

تماس مستقیم