کمپانی شارپ و ویروس کرونا

شارپ کارخانه مونتاژ تلویزیون را به تولید انبوه ماسک اختصاص داد
کمپانی شارپ به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا، یکی از کارخانه های مونتاژ تلویزیون را به تولید ماسک اختصاص داد.

ادامه مطلب