برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

پیدایش تلویزیون ۱

تماس مستقیم