برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

tv-repair-vertical-lines-on-flat-panel-TV

تماس مستقیم