برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Multi View-min

شکل- فناوری Multi View در تلویزیون

تماس مستقیم