برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Pixel burn problem on TV-1139-min

شکل-مشکل پیکسل سوختگی درصفحه

تماس مستقیم