برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Buy a new monitor-1139-min

شکل - خرید مانیتور جدید

۱۲

تماس مستقیم