برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

google-android-tv-logo-family-watching-tv-min1139-min

شکل - اندروید 11 برای تلویزیون های هوشمند

تماس مستقیم