برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Smart-Monitor-M7-M5-min-1139

شکل- مانیتورهای هوشمند M5 و M7

تماس مستقیم