برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

First Look -samsung-min

شکل - رویداد First Look سامسونگ

تماس مستقیم