برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

۸K TCL TV-1139-min

شکل- تلویزیون ۸K تی سی ال

تماس مستقیم