برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

۱۱۳۹-۳-min

شکل1 – مانیتورهای اداری سامسونگ

شکل۱ – مانیتورهای اداری سامسونگ

تماس مستقیم