برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung 2021 TV series-1139-min

شکل - تلویزیون های ۲۰۲۱ سامسونگ

تماس مستقیم