برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

lg-2021-oleds-min

شکل - قابلیت Active Voice Amplifier

تماس مستقیم