برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

OnePlus U1S Smart TV-1139-min

شکل – تلویزیون وان پلاس U1S

تماس مستقیم