برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

panel tv snowa-1139-min

شکل- پنل تلویزیون نمایشگرهای ایرانی

تماس مستقیم