برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

The advantage of Samsung The Wall TV series-1139-min

شکل- مزایای تلویزیون The Wall

تماس مستقیم