برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

snowa-QLED-1139-min

شکل – تلویزیون اسنوا QLED هوشمند

تماس مستقیم