برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

LG Direct View LED TV-1139-min

شکل- سامسونگ پیشتاز بازار جهانی

تماس مستقیم