برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ThinkVision 1139min

شکل – مانیتورهای سامسونگ سری 2023

تماس مستقیم