برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Neo G9-1139-min

شکل- مانیتور اودیسه Neo G9

تماس مستقیم