برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung S4 webcam monitor1139-min

شکل- مانیتور وب کم S4

تماس مستقیم