برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

۱۱۳۹-min HDR10 + adaptive capability-

شکل – قابلیت HDR10+ Adaptive

تماس مستقیم