برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Hisense 98E7G Pro TV-1139-min

شکل – تلویزیون هایسنس 98E7G Pro

تماس مستقیم