برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

۹۸-inch TCL XL QLED TV-1139-min

شکل – تلویزیون 98 اینچی TCLXLQLEDTV

شکل – تلویزیون ۹۸ اینچی TCLXLQLEDTV

تماس مستقیم