برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Philips 807 OLED TV1139-min

شکل- تنظیمات تلویزیون

تماس مستقیم