برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

QLED TV 1139-min

شکل- تفاوت بین تلویزیون های OLED و QLED

تماس مستقیم