برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

hdmi-2-0-1139-493-min

شکل – تفاوت بین HDMI 2.1 و 2.0

تماس مستقیم