برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Huawei monitors-1139

شکل - مانیتورهای هواوی

تماس مستقیم