برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

xiaomi Smart TV 5A-1139-min

شکل- تلویزیون Smart TV 5A

تماس مستقیم