برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Dolby-Atmos-1139-

شکل- سیستم‌ دالبی اتموس

تماس مستقیم