برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Xiaomi Mi Laser full HD projector-1139-min

شکل - پروژکتور Mi Laser

تماس مستقیم