برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung ViewFinity S8 monitor-1139-min

شکل – مانیتور ViewFinity S8

تماس مستقیم