برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

LG OLED Flex TV-1139-min

شکل- تلویزیون ال جی OLED فلکس

تماس مستقیم