برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

maxresdefault-1139min

شکل – تنظیمات مخفی ویندوز 11

تماس مستقیم