برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

boe-pressrelease-header-1139-min

شکل - نمایشگر جدید BOE

تماس مستقیم