برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ViewFinity S9 monitor-1139

شکل - مانیتور ViewFinity S9

تماس مستقیم