برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Transparent OLEDs-1139

شکل- انواع مختلف پنل OLED

تماس مستقیم