برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

۱۱۳۹-۴۹۳-min

شکل- تلویزیون سامسونگ

تماس مستقیم