برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

LG OLED Flex-1139-493-min

شکل- تلویزیون OLED خم‌شدنی

تماس مستقیم