برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

BTS tower-Telecommun-min1139-493-min

شکل- خطر دکل های مخابراتی

تماس مستقیم