برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

curved-tvs-1139-min

شکل – خرید تلویزیون صفحه منحنی

تماس مستقیم