برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Corsair Xeneon Flex monitor-1139-493-min

شکل- بررسی مانیتور Xeneon Flex

تماس مستقیم