برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung-Transparent-MicroLED-Display2 (2)

شکل- اولین تلویزیون MicroLED شفاف

تماس مستقیم