برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

webos operating system-1139-493

شکل1- سیستم عامل webos چیست ؟

تماس مستقیم