برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

HP Z34c G3 display-1139-493

شکل1- مانیتور HP Z34c G3

تماس مستقیم