برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

New Samsung TVs-1139-min

شکل 1 – تلویزیون های جدید سامسونگ

تماس مستقیم